ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حالتی

لغت‌نامه دهخدا

حالتی . [ ل َ ] (اِخ ) محمد. یکی از شعرای عثمانی . وی در مائه ٔ یازدهم هجری میزیسته و ازاهالی تیره بوده ، مدتی برای تحصیل علوم به سیر در بلدان پرداخته ، عاقبت در قونیه بطریقت مولوی گرویده تمام هم ّ خود را به حل ّ رموز و اسرار مثنوی وقف و مناقب مولوی را به ترکی منظوم ترجمه کرده است و نظیره ای منظوم بعنوان اصول بر «اصول » یحیی نوشته است . (قاموس الاعلام ترکی ). وی صاحب دیوان ترکی است و چلبی در کشف الظنون وفات او را در سنه ٔ 1012 هَ . ق . نوشته است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ