ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حالتی

لغت‌نامه دهخدا

حالتی . [ ل َ ] (اِخ ) عزمی زاده مصطفی افندی . یکی از شعرای عثمانی در مائه ٔ دهم و یازدهم هجری . وی پسر پیرمحمد عزمی افندی از وزرای اعظم میباشد. مولد او استانبول سنه ٔ 977 هَ . ق . است . او در نزد مشاهیر علماء مانند خواجه سعدالدین افندی و غیره به تکمیل علوم پرداخت و اصولاً بتمام مدارس به قصد استفاده سری زده و از هر خرمنی خوشه ای چیده و مورد التفات و توجهات یاورسلطان سلیم خان گردیده و در شام و مصر و بروسه و ادرنه و استانبول سمت قضاء داشت و از 1032 هَ . ق . در آناطولی و از 1037 در روم ایلی قاضی عسکر بوده و در سنه ٔ 1040 درگذشت . جسد وی در صحن مکتبی که روبروی خانه ٔ خود بنا کرده بود مدفون است . وی از فضلا و علمای نامدار بود و او راست : ابن ملک در علم اصول ، حاشیه ٔ درر در فقه ، شرح مغنی اللبیب ، تعلیقات بر شرح هدایه و شرح مصباح ، مقالات متعلق به تفسیر، منشآت و دیوان مرتب . (قاموس الاعلام ترکی ). حاجی خلیفه گوید: وی مثنوی مهر و مشتری پدر خود را نیزتکمیل کرد و به سال 1039 وفات یافت . (کشف الظنون ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ