ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حاصلة

لغت‌نامه دهخدا

حاصلة. [ ص ِ ل َ ] (ع ص ) نعت فاعلی از حصل . تأنیث حاصل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ