ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حاصة

لغت‌نامه دهخدا

حاصة. [ حاص ْ ص َ ] (ع اِ) علّتی که موی سر بریزاند. داءالثعلب . || (ص ) بینهم رحم ٌ حاصة؛ ای محصوصة، او ذات حص ّ. (منتهی الارب ). مقطوعة و بریده که دیگربار نپیوندد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ