ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جی

لغت‌نامه دهخدا

جی . [ ج َ ] (اِخ ) دهی است در حوالی شهرری . (انجمن آرای ناصری ). یکی از قرای خالصه ٔ تهرانست و طرف غربی شهر بمسافت نیم فرسنگ تقریباً واقع.(مرآت البلدان 4:346). این قریه اکنون از طرف باختر بشهر تهران متصل است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ