ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جی

لغت‌نامه دهخدا

جی ٔ. [ ج َی ْءْ ] (ع مص ) آمدن . مَجی ٔ. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به جیئة شود. || رفتن : جاء الیه ؛ ذهب . (اقرب الموارد). || آوردن : جاء بک ؛ آورد تو را. || غالب آمدن به آمدن . (از منتهی الارب )(اقرب الموارد). || گردیدن . (منتهی الارب )(ذیل اقرب الموارد). || انجام دادن . (اقرب الموارد) : لقد جئتم شیئاً ادّاً. (قرآن 91/19). بجای آوردید کاری زشت . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ