ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوان و جاهل

لغت‌نامه دهخدا

جوان و جاهل . [ ج َ ن ُ هَِ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) کنایه از جوان تمام عیار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ