ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جهرود

لغت‌نامه دهخدا

جهرود. [ ج َ ] (اِخ ) یکی از قصبات شهر قم که مشتمل بر 37 دیه و مزرعه است . بیب بن جودرز [ گودرز ] آنرا بنا کرده و آنرا ویرود نام کرده است ، بعد از مدتی «که رود» گفتند و پس از آن معرب گردانیدند و گفتند«جهرود». (تاریخ قم ص 58، 69).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ