ترجمه مقاله

جنطوریا

لغت‌نامه دهخدا

جنطوریا. [ ] (سریانی ، اِ) جنطوریه . قنطوریون . رجوع به قنطوریون شود.
ترجمه مقاله