ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جنس لطیف

لغت‌نامه دهخدا

جنس لطیف . [ ج ِ س ِ ل َ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) (اصطلاح جدید) کنایه از زن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ