ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جندارس

لغت‌نامه دهخدا

جندارس . [ ج ِ رِ ] (اِخ ) ظاهراً از قلعه های محکم اندلس است . در نخبةالدهر آرد: لها جومة، ای کوره فیها جمه کبیرةالبناء لایعلم العالم من أین یجی ٔ ماؤها و لا أین یذهب . (نخبةالدهر دمشقی ص 205).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ