ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جناف

لغت‌نامه دهخدا

جناف . [ ج ِ ] (ع مص ) مجانفة. (اقرب الموارد). مجانبت : لج فی جناف قبیح ، ستیزه کرد در مجانبت اهل خود. (منتهی الارب ). رجوع به مجانفة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ