ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلتاق

لغت‌نامه دهخدا

جلتاق . [ ج َ ] (معرب ، اِ) به لغت رومی ، حلیمو را گویند و آن بیخ نباتی است که به عربی حماض جبلی خوانند. درد مفاصل و نقرس را ضماد کردن نافع است . (برهان ) (آنندراج ). رجوع به حلیمو شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ