ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلبهنگ

لغت‌نامه دهخدا

جلبهنگ . [ ج ِ ب َ هََ ] (اِ) تخم زردخار است و بیخ آنرا ترید زرد گویند و آن بغایت کوچک میباشد اگر زیاده بر یک درم خورندمهلک میباشد. (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ