ترجمه مقاله

جستن رگ

لغت‌نامه دهخدا

جستن رگ . [ ج َ ت َ ن ِ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نبض . نبضان . (دهار). خفق . خفقان . (تاج المصادر بیهقی ). پریدن رگ .
ترجمه مقاله