ترجمه مقاله

جستن دل

لغت‌نامه دهخدا

جستن دل . [ ج َ ت َ ن ِ دِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نبضان . خفقان . زدن قلب . فروریختن دل :
بدانگه که شد هور سوی نشیب
دل شاه ترکان بجست از نهیب .

فردوسی .


ترجمه مقاله