ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جزیره ٔ طویله

لغت‌نامه دهخدا

جزیره ٔ طویله . [ ج َ رَ ی ِ طَ ل َ ] (اِخ ) همان جزیره ٔ کشم است که به نامهای جزیره ٔ ابن کوان وجزیره ٔ ابرکافان و جز آن نامیده شده است . رجوع به کلمات مرقوم و کتاب سرزمین های خلافت شرقی ص 282 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ