ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جریقة

لغت‌نامه دهخدا

جریقة. [ ج َ ق َ ] (اِخ ) تلفظ عربی ژریکا نام بلده ای است در مرکز جنوبی اراغون یا اراگون از بلاد اندلس . در این بلده آثار حصن باستانی عربها وجود دارد و خطآهن ازآنجا به سایر نواحی بلنسیه ادامه می یابد. جقوم (ژیم ) اول در سال 1335 م . این شهر را متصرف شد. (از الحلل السندسیة ج 2 ص 100).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ