ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جریده نگاری

لغت‌نامه دهخدا

جریده نگاری . [ ج َ دَ / دِ ن ِ ] (حامص مرکب ) نوشتن روزنامه یا مجله یا نشریه های مرتب روزانه یا هفتگی یا ماهانه که مندرجات آنها گاه سیاسی و خبری و اجتماعی است وگاه علمی و فنی و ادبی . و در عصر حاضر جریده ها یا مطبوعات تأثیر بسیاری در پیشرفت تمدن ملتها دارند.
تاریخ جریده نگاری در ایران : در سال 1266 هَ. ق . مقارن تأسیس دارالفنون به همت رادمرد مترقی میهن پرست میرزا تقی خان امیرکبیر فراهانی (صدراعظم ) تحولات فرهنگی و مترقیانه ٔ دیگری نیز آغاز گشت و جراید و مطبوعات بشیوه ٔ امروزی نیز در ایران رواج یافت هر چند نخستین روزنامه ٔ فارسی با روشی نوین در 25 محرم 1253 هَ . ق . بسرپرستی میرزاصالح شیرازی بدون نام خاص چاپ و منتشر گشت و شامل گزارش دربار محمدشاه بود وآنگاه بوقایع اتفاقیه شهرت یافت و سپس به جریده ٔ علیّه دولت ایران معروف شد و این امر در چهارمین سال سلطنت محمدشاه روی داد. در 1255 هَ . ق . روزنامه ٔ نظامی دولت علیه ٔ ایران چاپ و منتشر شد و در 1294 هَ . ق . نخستین مجله بنام گنجینه ٔ معنوی در تبریز انتشار یافت و در سال 1282 هَ . ق . نخستین جریده ٔ فکاهی بنام اطلاع در بوشهر منتشر گشت و آنگاه جریده های فکاهی شیخ چغندر، بهلول ، حشرات الارض ، شیدا و بعدها ناهید و حلاج و توفیق و نسیم شمال در تهران پدید آمد. روزنامه ٔوقایع اتفاقیه بطور هفتگی نخست در ربیع الاول سال 1267 هَ . ق . با چاپ سربی در چهار صفحه و سپس در 8 صفحه منتشر گشت روزنامه ٔ مزبور از شماره ٔ 471 ببعد بوسیله ٔ نقاش نامور میرزاابوالحسن غفاری بشیوه ٔ مصور چاپ می شد و از صفر 1277 هَ . ق . شماره ٔ 472 بروزنامه ٔ دولتی مشهور گشت و از شماره 1286 بار دیگر به روزنامه ٔ دولت علیه ٔ ایران نامیده شد و سرانجام در سال 1298هَ . ق . تعطیل گردید. و رفته رفته جای آن را روزنامه ٔ (ایران ) گرفت که انتشار آن در سال 1267 هَ . ق . آغاز گشت و در سال 1324 هَ . ق . منحل گردید. مرحوم علیقلی میرزا اعتضاد السلطنة رئیس دارالفنون و وزیر علوم (1272 هَ . ق .) در رواج چاپ و نشر جراید سهمی بسزاداشت و روزنامه های ایران ، مریخ و علمی در روزگار وی نشر می یافت و کارکنان دولت مجبور بوده اند از حقوق خود آنها را بخرند. در 14 جمادی الاخر 1316 هَ . ق . نخستین شماره ٔ روزنامه ٔ خلاقة الحوادث منتشر گشت این روزنامه بجز روزهای یکشنبه و جمعه همه روزه نشر می یافت در دوران سلطنت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه روزنامه ٔ مصور شرف به مدیریت اعتماد السلطنه منتشر گردید. آنگاه ادیب الممالک جریده ٔ نوروز و ناظم الاسلام روزنامه ٔ مظفری بوشهر و مجدالاسلام کرمانی جریده ٔ ندای وطن ومیرزا حسن رشدیه جریده ٔ مکتب و تهران را نشر می دادند. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی نیز در پیشرفت جراید کوششی مردانه داشت و روزنامه ٔ عروةالوثقی را در پاریس و ضیاءالخافقین را در لندن و معلم شفیق را در حیدرآباد دکن چاپ می کرد. میرزا ملکم نیز روزنامه ٔ قانون را در تبریز و تهران منتشر می ساخت .
جرایدی که در رواج مشروطیت و نشر اندیشه های آزادیخواهی به نبرد پرداخته اند عبارت اند از: حبل المتین به مدیریت مؤیدالاسلام در کلکته و ملانصرالدین بقلم میرزاجلیل در قفقاز و جریده ٔقانون بقلم میرزاملکم خان و جریده ٔ اختر بقلم حسنخان در اسلامبول و حکمت به خامه ٔ میرزا مهدی خان تبریزی در قاهره و ثریا و پرورش بوسیله ٔ میرزاعلیخان کاشانی در مصر و صور اسرافیل بقلم مرحوم دهخدا و میرزاجهانگیرخان در تهران . همچنین تقی زاده و محمدعلی تربیت مجله ٔ گنجینه ٔ فنون را در تبریز منتشر می کردند و سید حسین خان عدالت جریده ٔ عدالت را نشر می داد. روزنامه های مصور آذربایجان و حشرات الارض را حاج میرزاآقا بلوری در تبریز اداره می کرد. از جمله روزنامه های پیش از مشروطیت باید به جراید انجمن ایالتی تبریز جریده ٔ شفق (از دکتر شفق ) جریده ٔ تبریز (از اسماعیل یگانی و محمود غنی زاده ) ناله ٔ ملت (از میرزاآقا ناله ) مکافات (ازآقاخان مکافات در خوی ) مساوات (از مرحوم سید رضا مساوات ) ملاعمو (از طرف انجمن اسلامیه ). شیدا، خاورشمس (از طالب اف در اسلامبول )، مجاهد. (از ابوالضیاء)، اتحاد به نام انجمن اتحاد (که مرکز کار ستارخان بود) و جریده ٔ ایران نو بوسیله ٔ تقی زاده و محمدامین رسول زاده (1322 هَ . ق .) و بعدها کاوه (تقی زاده ) و مجله ٔ ایرانشهر و فرنگستان (در برلین ) و رستاخیز (در مصر) اشاره کرد.
اینک فهرستی ازجرائد انتشار یافته بترتیب حروف تهجی با ذکر نام مدیر و تاریخ انتشار آنها بجهت اهمیتی که در فرهنگ و مشروطیت داشته اند آورده میشود:
- آئین ورزش ؛ (مجله ) به مدیریت سیدمحمدخان شعاع در 1314 هَ . ش . در تهران .
- آئینه ؛ به مدیریت مرتضی شعاع السادات بسال 1329 هَ . ق . در شیراز.
- آئینه ؛ به مدیریت حسنعلی خان حکمت بسال 1305 هَ . ق . در شیراز.
- آئینه افکار؛ در دو نوبت بسال 1302 و 1304 در تهران نشرشده .
- آئینه ٔ ایران ؛ به مدیریت امیر جلیلی بسال 1308 هَ . ش . در تهران .
- آئینه ٔ جنوب ؛ به مدیریت جلال الدین حسینی بسال 1304 هَ . ش . در کرمان .
- آئین خلقت ؛ به مدیریت منکو قاآن ذوالخبر بسال 1342 هَ . ق . در تهران .
- آئینه ٔ شمال ؛ به مدیریت علی اصغر جلیلی مژده بسال 1305هَ . ش . در رشت .
- آئینه ٔ عرفان ؛زیر نظر وزارت فرهنگ افغان بسال 1313 هَ . ش .
- آئینه ٔ غیب نما؛ به مدیریت ملک المورخین 1286 هَ . ش . در تهران .
- آدمیت ؛ به مدیریت عبدالمطلب یزدی بسال 1325 هَ . ق . در تهران .
- آدمیت ؛ به مدیریت رکن زاده ٔ آدمیت در سال 1305 هَ . ش . هفتگی ، در شیراز.
- آذر؛ بسال 1301 هَ . ش . ماهانه در تهران نشر شد.
- آذر؛ به مدیریت زین العابدین فروزش بسال 1341 هَ . ق . در تهران .
- آذر؛ به مدیریت دکتر علی اکبر پیشوا بسال 1343 هَ . ش . هفتگی در تبریز.
- آذرآبادگان ؛ به مدیریت دکترعلی اکبر پیشوا بسال 1343 هَ . ش . هفتگی در تبریز.
- آذربایجان ؛ به اخبار دارالسلطنه ٔآذربایجان رجوع شود.
- آذربایجان ؛ اولین روزنامه ای است که در مشروطیت بسال 1324 هَ . ق . به مدیریت علیقلی مدیر احتیاج سابق در تبریز با چاپ سربی نشر شده .
- آذربایجان ؛ به مدیریت محسن بسال 1337 هَ . ق . هفتگی در تبریز نشر شده .
- آراود؛ (صبح ) به مدیریت یوسف بزبان ارمنی بسال 1909 م . در تبریز. این روزنامه ارگان حزب داشناکسیون و سال انتشار آن مطابق با30 - 1327 هَ . ق . است .
- ابلاغ ؛ به مدیریت میرزا علی آقا ابلاغ جهرمی بسال 1303هَ . ش . در شیراز.
- ابلاغ ؛ مجله هفتگی بسال 1306 هَ . ش . در تهران .
- ابلاغ ؛ مجله هفتگی بسال 1312 هَ . ش . در ارومیه .
- اتحاد؛ به مدیریت میرزااحمد به سال 1324 هَ . ق . در تبریز.
- اتحاد؛ به مدیریت معتمدالاسلام رشتی بسال 1325 هَ . ق . در تهران .
- اتحاد؛ ارگان انجمن اتحاد تبریز به مدیریت محمدعلی خان تربیت بسال 1326 هَ . ق . در تبریز.
- اتحاد؛ مجله ٔهفتگی بسال 1328 هَ . ق . در شهر یزد.
- اتحاد؛ به مدیریت شیخ موسی بسال 1293 هَ . ش . در همدان .
- اتحاد؛ به مدیریت سید کاظم خان سرکشیک زاده بسال 1300 هَ . ش . در تهران .
-اتحاد؛ به مدیریت برهان الدین بسال 1310 هَ . ش . در افغان .
- اتحاد اخوت ؛ به مدیریت میرزاحسین خان اخوت بسال 1304 هَ . ش . در تهران .
- اتحاد اسلام ؛ به مدیریت حسین خان پرتو بسال 1334 هَ . ق . در شیراز.
- اتحاداسلام ؛ به مدیریت شیخ حسین لنکرانی بسال 1342 هَ . ق . در تهران
- اتحاد شرق ؛بسال 1303 سه بار در تهران منتشر شده است .
- اتحاد مشرقی ؛ به مدیریت برهان الدین صاحب بسال 1338 هَ . ق . درافغان .
- اتحادیه ٔ سعادت ؛ مجله ٔ هفتگی بسال 1325 هَ . ق . در تهران .
- آتش ؛ بسال 1303 هَ . ش . در تهران .
- آتش فشان ؛ به مدیریت میرزا علی آقا عزمی بسال 1303 هَ . ش . در شیراز.
- آتشکده ؛ بسال 1308 هَ . ش . در خراسان .
- اتفاق ؛ به مدیریت حبیب اﷲ عکاس باشی بسال 1326 هَ . ق . در اراک .
- اتفاق ؛ به مدیریت حاج ابراهیم افشار بسال 1289 هَ . ش . در ارومیه .
- اتفاق ؛ به مدیریت معصوم زاده و جمشیدزاده بسال 1329 هَ . ق . در رشت .
- اتفاق اسلام ؛ به مدیریت سرور - جویا بسال 1299 هَ . ش . در هرات .
- اتفاق کارگران ؛ بسال 1289 هَ . ش . مطابق با 1328 هَ . ق . بوسیله ٔ شورای متحده ٔ طابعین هر پانزده روز یکبار در تهران .
- آثار پرچم ؛ به مدیریت محمدرضااحتشام بسال 1303 هَ . ش . در شیراز.
- احتیاج ؛ به مدیریت علی قلی صفراف بسال 1316 هَ . ق . هفتگی در تبریز.
- احشویروش ؛به مدیریت ابوالفضل غریب در 1340 هَ . ق . در تهران .
- احیا؛ به مدیریت عبدالحسین ذوالریاستین بسال 29 - 1339 هَ . ق . در شیراز.
- اخبار؛ به مدیریت نصراﷲخان شیرازی بسال 1334 هَ . ق .در کرمانشاه .
- اخبار؛ مجله ماهانه بسال 1306 هَ . ش . در تهران .
- اخبار امروز؛ بسال 1329 هَ . ق . در تهران .
- اخباردارالسلطنه آذربایجان ؛ این روزنامه که بنامهای روزنامه ٔ وقایع شهر مملکت محروسه ٔ آذربایجان و روزنامه ٔ ملتی مملکت آذربایجان و آذربایجان هم نوشته اند. سومین روزنامه ای است که بزبان فارسی بسال 1275 هَ . ق . در تبریز منتشر شده و یک نسخه ٔ از آن که صفحه اول ندارد در کتابخانه ٔ دولتی برلین محفوظ است .
- اخبار ایرانی ؛ روزنامه ای است که احتمالاً در دهلی بسال 1212 منتشر شده است .
- اختر؛ به اختلاف هفتگی و روزانه به مدیریت محمد طاهری تبریزی در اسلامبول بسال 1292 هَ . ش . منتشر شده است .
- اختردانش ؛ دو دوره بسال 1297 هَ . ش . و 1301 هَ . ش . منتشر شده ، دوره ٔ اول ، به مدیریت میرزا محمدخان طهماسبی انتشار داشته است .
- اختر شرق ؛ در سال 1303 هَ . ش . امتیازآن بنام محمدرضاخان خاتمی مهین الملک تصویب شده است .
- اختر شمال ؛ مجله ٔ هفتگی بسال 1306 هَ . ش . در تبریز تأسیس شده است .
- اختر مسعود؛ به مدیریت عبدالوهاب گلشن ایرانپور بسال 1338 هَ . ق . در اصفهان .
- اخگر؛ یک دوره از سال 1299 تا 1307 هَ . ش . به مدیریت فتح اﷲ خان وزیرزاده و دوره ٔ دوم از 1307 تا 1322 هَ . ش . در اصفهان نشرشده .
- اخلاق ؛ به مدیریت فرخ الدین پارسای بسال 1293 هَ . ش . نشر شده .
- اخلاق ؛ بسال 1299 بطور هفتگی در خراسان تأسیس شد.
- اخوت ؛ (تبریز) به مدیریت احمد بصیرت بسال 1324 هَ . ق .
- اخوت ؛ (رشت ) بسال 1328 هَ . ق . هفتگی نشر شده است .
- اخوت ؛ (بغداد) به مدیریت محمدتقی یزدی بسال 1328 هَ . ق . در بغداد.
- اخوت ؛ (کرمانشاه ) به مدیریت عبداﷲ مستشار علی نعمتی بسال 1307 هَ . ش . هفتگی در کرمانشاه .
- اخوت شیراز؛ به مدیریت عبدالکریم معروف علی بسال 1326 هَ . ق . در شیراز.
- ادب ؛ در سه شهر تبریز، مشهد، تهران به مدیریت ادیب الممالک نشر شده .
- ادب ؛ به مدیریت احمدخان روحی بسال 1337 هَ . ق . ماهانه در کرمان .
- ادب ؛ توسط محصلین مدرسه ٔ متوسطه ٔ تبریز بسال 1338 هَ . ق . ماهانه در تبریز.
-ادبی ؛ به مدیریت سعدالملک مافی بسال 1336 هَ . ق . هر پانزده روز در تهران .
- ادبی ؛ مجله هفتگی بسال 1312 هَ . ش . در تبریز نشر شد.
- ارتقاء؛ مجله ٔ هفتگی بسال 1302 هَ . ش . در تهران منتشر شده .
- اردوی همایون ؛ که قبلا بنام مرآت السفر و مشکوة الحضر بوده مشتمل بر وقایع سفر ناصرالدین شاه بسال 1300 هَ . ق . به تصدی اعتمادالسلطنة نشرشده .
- اردیبهشت ؛ بسال 1309 هَ . ش . در خراسان نشر شده .
- اردیبهشت ؛ به مدیریت علی اصغر حریری بسال 1343 هفتگی در تبریز این روزنامه ارگان حزب داشناکسیون و سال انتشار مطابق با 30 - 13227 هَ . ق . می باشد.
- ارژنگ ؛ به مدیریت عبداﷲ وزیرزاده بسال 1304 هَ . ش . در اصفهان .
- ارشاد؛ یک ورقه بزبان فارسی ضمیمه ٔ ارشاد ترکی به مدیریت ادیب الممالک در بادکوبه نشر شده .
- ارشاد؛ بمدیرت جواد تبریزی در تهران تأسیس شده .
- ارشالوس ؛ بزبان ارمنی بسال 1291 هَ . ش . هفتگی ، در تهران نشر شده .
- ارغنون ؛ به مدیریت میرزاعباس خان کاظم زاده ٔ فرات بسال 1304 هَ . ش . هفتگی ، در تهران .
- آرمان ؛ به مدیریت دکتر شیرازپور پرتو بسال 1309 هَ . ش . ماهانه ، در تهران .
- ارمغان ؛ به مدیریت وحید دستگردی بسال 1298 هَ . ش . ماهانه ، در تهران .
- اروسباک ؛ بزبان ارمنی بسال 1313 هَ . ش . در تهران .
- ارومی ارتودوکسانا؛ بزبان کلدانی بسال 1907 م . در ارومیه .
- آریا؛ امتیاز نشر آن در تبریز بنام احمدزاده ٔ دهقان در 1319 هَ . ش . تصویب شده و روزنامه ای به این نام در کرمانشاه به مدیریت محمدعلی محمدیان در 1325 هَ . ش . نشر شد.
- آرین ؛ مجله هفتگی ، بسال 1333 هَ . ق . درشیراز نشرشده است .
-آرین ؛ به مدیریت سیدعبدالحمید تقوی بسال 1304 هَ . ش . در تهران .
- آزاد؛ بسال 3 - 1302هَ . ق . در دهلی نشرشده .
- آزاد؛ بسرپرستی مؤیدالاسلام (مدیرحبل المتین ) و به مدیریت سیدحسن کاشانی بسال 1317 هَ . ق . در کلکته بضمیمه ٔ روزنامه ٔ مفتاح الظفر نشر شده .
- آزاد؛ به مدیریت میرزارضاخان تربیت بسال 1324 هَ . ق . هفتگی ، در تبریز.
- آزاد؛ به مدیریت ملک المورخین بسال 1327 هَ . ق . در تهران .
- آزاد؛ به مدیریت ابوالقاسم مراغه بسال 1340 هَ . ق . هفتگی ، در تبریز.
- آزاد؛ به مدیریت عبدالقدیر سبزواری بسال 1302 هَ . ش . در مشهد.
- آزادی ؛ به مدیریت حسن ناجی قاسم زاده بسال 1327 هَ . ش . به فارسی در اسلامبول منتشر شده .
- آزادی ؛ بگفته ٔ رابینو در تهران منتشر میشده و نمونه ای از آن در دست نیست .
- آزادی ؛ به مدیریت محمود آزاد بسال 1341 هَ . ق . در تهران .
- آزادی ؛ به مدیریت گلشن آزادی بسال 1304 هَ . ش . در مشهد.
- آزادی چه چیز است ؛ بسال 1326 هَ . ق . در تهران .
- آزادی دهقان .
- آزادی شرق ؛ به مدیریت سیف آزاد ابتدا در برلن و سپس در تهران تا سال 1343 هَ . ق . نشر شده .
- آزادیستان ؛ به مدیریت تقی رفعت بسال 1338 هَ. ق . در تبریز.
- ازدارار؛ (مجله ٔ هفتگی بزبان ارمنی ) بسال 1904 - 1908 م . در تبریز.
- آسایش ؛ به مدیریت حاج ابوالقاسم آزاد مراغه بسال 1338 هَ . ق . در طهران .
- آسایش ؛ به مدیریت سالارظفر بسال 1342 هَ . ق . در تبریز. و امتیاز روزنامه ٔ دیگری بنام آسایش به مدیریت زین العابدین خان قیامی برای نشر در تبریز در شورای عالی فرهنگ تصویب شده است .
- آستانه ٔ رضوی ؛ به مدیریت مؤیدالوزارة خراسانی بسال 1341 هَ . ق . در طهران .
- استبداد؛ تحت نظر انجمنهای سری بسال 1325 هَ .ق . در طهران .
- استخر؛ به مدیریت محمد حسین استخر بسال 1297 هَ . ش . در شیراز.
- استقامت ؛ به مدیریت لسان الملک بسال 1340 هَ . ق . در طهران .
- استقامت ؛ به مدیریت اسداﷲ میرزائی تبریزی (رشاد)بسال 1303 هَ . ش . در طهران .
- استقلال ؛ به مدیریت میرزا آقا معروف به ناله ٔ ملت 1327 هَ . ق . در تبریز.
- استقلال ؛ بسال 1309 هَ . ش . در طهران .
- استقلال ایران ؛ به مدیریت دکتر حسین خان کحال ، 1328 هَ . ق . درطهران .
- استقلال وطن ؛ به مدیریت ابوالقاسم خان کحال زاده ، 1304 هَ . ش . در طهران .
- استقة ارولیان ؛ مجله ٔ هفتگی بزبان ارمنی بسال 11 - 1310 هَ . ق . در طهران .
- استوار؛ به مدیریت ابوالفضل طهماسبی بسال 1314 هَ . ش . در قم .
- اسرارالانصار؛ به مدیریت حاج حسین خان انصاری 1329 هَ . ق . فقط یکشماره در اصفهان .
- اسرار جلالی ، (هفتگی ) بسال 1299 هَ . ش . در همدان .
- اسلام ؛ به مدیریت سید محمدعلی داعی الاسلام بسال 1320 هَ . ق . در اصفهان .
- اسلام ؛ امتیاز آن به مدیریت میرزاعلی کازرونی بسال 1305 هَ . ش . بطورهفتگی در شیراز از تصویب شورای عالی فرهنگ گذشته است .
- اسلامی ؛ به مدیریت (ع .م ) بسال 1341 هَ . ق . در طهران .
- اسلامیه ؛ (هفتگی ) به مدیریت ابوالقاسم ضیاءالعلماء 1330 هَ . ق . در تبریز.
- اسلامیه ؛ (هفتگی ) به مدیریت احمد بصیرت بسال 1326 هَ . ق . در تبریز.
- آسمان ؛ به مدیریت محمودعرفان بسال 1342 هَ . ق . در طهران .
- آسیا؛ بسال 1299 هَ . ق . ماهانه در طهران .
- آسیا؛ به مدیریت اسداﷲ فروهر بسال 1341 هَ . ق . در ابتدا هفتگی ، در طهران .
- آسیا مرکزی ؛ به مدیریت (اس .ف ) بسال 1301 هَ .ش . در طهران .
- آسیای وسطی ؛ به مدیریت رحیم زاده ف . صفوی ، 1341 هَ . ق . در طهران .
- آسیای وسطی ؛ در شماره 7 سال 12 روزنامه ٔ توفیق ، ضمن آگهی روزنامه ای به این نام ذکرشده است .
- اشراق ؛ (هفتگی ) بسال 1326 هَ . ق . در طهران .
- آشفته ؛ (هفتگی ) بسال 1308 هَ . ش . در خراسان .
- اصفهان ؛ به مدیریت اعتلاءالدوله بسال 1325 هَ . ق . در اصفهان .
- اصلاح ؛ به مدیریت دکترجلیل مؤیدالحکماء بسال 1326 هَ . ق . در پاریس .
- اصلاح ؛ به مدیریت محمدرضا بوشهری بسال 1329 هَ .ق . به فارسی در بمبئی .
- اصلاح ؛ همان روزنامه فوق است که بطهران منتقل و نشر شده .
- اصلاح ؛ به مدیریت (ع - ح زاده خوئی ) 1329 هَ . ق . هفتگی ، درخوی .
-اصول تعلیم ؛ از طرف وزارت فرهنگ 1338 هَ . ق . نام این مجله قبلاً اصول تعلیمات بود.
- اصول تعلیمات ؛ از طرف وزارت فرهنگ بسال 1298 هَ . ش . نشرشده و دوره ٔ دوم بنام اصول تعلیم منتشر شده است .
- اطاق تجارت ؛ (مجله ) به مدیریت عباس مسعودی 1308 هَ . ش . در طهران .
- اطاق تجارت ایران و آلمان ؛ از طرف اطاق تجارت ایران و آلمان بسال 1315 هَ . ش . در برلین .
- اطلاع ؛ از طرف اداره انطباعات زمان ناصرالدین شاه (1298 هَ . ق .) نشر شده و روزنامه ٔ دولتی است .
- اطلاعات ؛ به مدیریت حسینخان در سال 1332 هَ . ق . هفتگی ، در طهران .
- اطلاعات ؛ امتیاز آن ، به مدیریت علی اکبرخان سلیمی در 1304 هَ . ش .برای تهران تصویب شده است .
- اطلاعات ؛ به مدیریت عباس مسعودی بسال 1305 هَ . ش . در طهران .
- اطلاعات روزانه ؛ به مدیریت مدبرالممالک هرندی 1329 هَ . ق . در طهران .
- اطلاعات مهمه ؛ به مدیریت حسن الحسینی و رضا نوری در 1329 هَ . ق . در طهران .
- اطلاعات یزد؛ ماهانه در شهر یزد نشر میشد.
- اطلاعات یومیه ؛ از طرف سفارت شوروی در 1300 هَ . ش . در طهران .
- آفاق ؛ به مدیریت سید جواد بواناتی در 1327 هَ . ق . هفتگی ، در شیراز.
- آفاق ؛ امتیاز آن به مدیریت میرزا حسین خان در 1305 هَ . ش . برای یزد تصویب شده است .
- آفتاب ؛ (مجله ). به مدیریت میرزا محمودخان در1329 هَ . ق . در اصفهان .
- آفتاب ؛ به مدیریت (ح . عبدالوهاب زاده ) در 1330 هَ . ق . در طهران .
- آفتاب تابان ؛ به مدیریت بنان مدنی بسال 1308 هَ . ش . در تهران .
- آفتاب شرق ؛ به مدیریت علیرضا آموزگار بسال 1343 هَ . ق . در مشهد.
-آفتاب شرق ؛ به مدیریت مجد نوابی بسال 1310 هَ . ش . در کرمان .
- افسانه ؛ به مدیریت غلامعلی سروش زاده در همدان .
- افق ایران ؛ (هفتگی ) بسال 1301 هَ . ش . در طهران .
- افق روشن ؛ به مدیریت آقابزرگ کشوری بسال 1340 هَ . ق . در طهران .
- افکار؛ به مدیریت یداﷲ طهرانی زاده بسال 1341 هَ . ق . در طهران .
- افکار ستوده ؛ بسال 1303 هَ . ش . در تهران .
- افلاطون ؛ بسال 1328 هَ . ش . بصورت رنگی در رشت .
- افلاک ؛ امتیاز آن به مدیریت نجم الدین طباطبائی در1302 هَ . ش . تصویب شده است .
- آقاخان ؛ مجله ٔ ماهانه بزبان ارمنی بسال 13 - 1912 م . در تبریز.
- اقبال ؛ به مدیریت علیقلیخان صفراف بسال 1316 هَ . ق . در تبریز.
- اقبال ؛ (مجله ٔ ماهانه ) به مدیریت آقامحمدباقر محیط بسال 1337 هَ . ق . در طهران .
- اقتصاد؛ (هفتگی ) به مدیریت اسداﷲ روح افزائی بسال 1342 هَ . ق . در طهران .
- اقتصاد ایران ؛ (هفتگی ) به مدیریت مستشار الممالک بسال 1338 هَ . ق . در طهران .
- اقدام ؛ به مدیریت عباس خلیلی بسال 1299 هَ . ش . در طهران .
- اقیانوس ؛ (هفتگی ) به مدیریت سیدفرج اﷲ کاشانی 1326 هَ . ق . در همدان .
- اکباتان ؛ (هفتگی ) به مدیریت ابوالقاسم سیدالاطباء بسال 1333 هَ .ق . درهمدان .
- اکودوپرس ؛ به مدیریت دکترمورل بفرانسه بسال 1302 هَ . ق . در طهران .
- آگاهی ؛ بسال 1325 هَ . ق . در طهران ، و روزنامه ٔ دیگر نیز به این اسم به مدیریت محمدحسین سبزواری حشمت بسال 1329 هَ . ق . در طهران .
- آگاهی ؛ به مدیریت عبدالحسین آل داود بسال 1333 هَ . ق . در خراسان ، هفتگی .
- الادب ؛ به مدیریت میرزا محمد بسال ، 1336 هَ . ق . هر دو ماه یکبار، در طهران .
- الاسلام یا سقاخانه اصفهان ؛ (ماهانه ) به مدیریت محمدعلی داعی الاسلام بسال 1320 هَ . ق . در اصفهان .
- الاسلام ؛ (ماهانه ) به مدیریت شیخ عبدالعلی مازندرانی بظاهر در 1321 هَ . ق . در طهران .
- الاسلام ؛ (ماهانه ) به مدیریت شیخ محسن فقیه شیرازی در 1341 هَ . ق . در شیراز.
- البدرالمنیر؛ (هفتگی ) به مدیریت آقا سیدابوالفضل در 1297 هَ . ش . در بندر انزلی .
- البرز؛ (هفتگی ) بسال 1306 هَ . ش . ابتدا در طهران و سپس در رشت منتشر میشده است .
- الجناب ؛ (هفتگی ) به مدیریت میرسیدعلی جناب بسال 1324 هَ . ق . در اصفهان .
- الجمال ؛ مواعظ آقا سیدجمال را در 1325 هَ . ق . در طهران منتشر میکرده است .
- الحدید؛ در دو دوره : اول به مدیریت سیدحسین عدالت ، بسال 1315 هَ . ق . و دوره دوم به مدیریت سیدمحمد شبستری بسال 1323 هَ . ق . در تبریز.
- الحق ؛ به مدیریت شیخ محمد شریعت بسال 1302 هَ . ش . در طهران .
- الدین والحیوة؛ به مدیریت حاج میرزا علی مقدس بسال 1349 هَ . ق . ماهانه ، در تبریز.
- الغری ؛ (مجله ) به مدیریت آقامحمد محلاتی بسال 1328 هَ . ق . یک شماره در نجف و بعد توقیف شده و سپس به اسم درةالنجف در همان سال نشر شده است .
- الفارس ؛ بدو زبان عربی و فارسی بسال 1289 هَ . ق . به مدیریت میرزاتقی خان حکیم باشی ظل السلطان در شیراز.
- الفت ؛ (هفتگی ) به مدیریت سیدمحمد همدانی (غمام ) در 1325 هَ . ق . در همدان .
- الکمال ؛ (ماهانه ) به مدیریت آقا فضل اﷲآل داود 1338 هَ . ق . در مشهد.
- النجات ؛ (مجله ) بسال 1299 هَ . ش .در طهران .
- الوند؛ امتیاز آن بنام علی محمد آزاد در 1304 هَ . ش . بتصویب رسیده است .
- الیانس فرانسه ؛ (هفتگی ) بزبان فرانسه در 1298 هَ . ش . در طهران .
- الیک ؛هفتگی به مدیریت دکتر وارطان هوانسیان بسال 1309 هَ. ش . در طهران بزبان ارمنی .
- آمال ملی ؛ به مدیریت میرزا علی معمار طرفدار بسال 1304 هَ . ش . در طهران .
- امان افغان ؛ به محرری عبدالهادی بسال 1338 هَ . ق . بزبان فارسی در کابل .
- امروز؛ امتیاز آن بسال 1304 هَ . ش . به مدیریت مجدالدین علوی سبزواری برای مشهد از تصویب شورای عالی فرهنگ گذاشته است .
- امروز ایران ؛ (هفتگی ) بسال 1312 هَ . ش . در طهران .
- آموزش ؛ (هفتگی ) بسال 1299 هَ . ش . در رشت .
- آموزش و پرورش ؛ از انتشارات اداره ٔ کل نگارش وزارت فرهنگ که قبلاً بنام تعلیم و تربیت بوده است .
- آموزگار؛ به مدیریت شیخ علی عراقی بسال 1326 هَ . ق . هر پانزده روز در طهران .
- آموزگار؛ (هفتگی ) به مدیریت محمدتقی شیرازی بسال 1329 هَ . ق . در رشت .
- آموزگار؛ (ماهانه ) در سال 1296 هَ . ش . در طهران .
- امید؛ (هفتگی ) از طرف محصلین مدرسه ٔ لقمانیه در 1324 هَ . ق . در تبریز.
- امید؛ (هفته ای دوبار) به مدیریت سعید نفیسی بسال 1341 هَ .ق . در طهران .
- امید؛ (هفتگی ) به مدیریت ابوالقاسم اردلان بسال 1308 هَ . ش . در طهران .
- امید اسلام ؛ (مجله ) امتیاز آن بنام غلامحسین خان در 1306 هَ . ش . تصویب شده است .
- امیدترقی ؛ در سال 1329 هَ . ق . در رشت منتشر شد.
- انادیلی ؛ به مدیریت سید حسین عدالت بسال 1287 هَ . ش . بترکی در تبریز.
- انتباه ؛ به مدیریت میرزا علی آقا شیرازی بسال 1333 هَ . ق . در کربلا منتشر شده و بعدها بنام حقایق و بعد انتقام نامیده شد.
- انتقاد؛ (هفتگی ) بسال 1301 هَ . ش . در طهران .
- انتقام ؛ به مدیریت میرزاعلی آقا ملقب به لبیب الملک مدیر روزنامه ٔ مظفری در کربلا.
- انتقام ؛ به مدیریت محمدحسین ناصرالاسلام در 1334 هَ . ق . درشیراز.
- انجمن ؛ در 1324 هَ . ق . ابتدا بنام روزنامه ٔ مجلسی ملی تبریز در تبریز منتشرشده است .
- انجمن ادبی آذربایجان ؛ در سال 1313 هَ . ش . در تبریز.
-انجمن اصفهان ؛ که بعدها بنامهای انجمن مقدس ملی اصفهان و انجمن مقدس ولایتی اصفهان نامیده شده ، به مدیریت سراج الدین صدر جبل عاملی موسوی در 1324 هَ . ق . هفتگی ، در اصفهان .
- انجمن اصناف ؛ (هفتگی ) به مدیریت سید مصطفی طهرانی در 1325 هَ . ق . در طهران .
- انجمن بلدیه ؛ به مدیریت نورالدین مجلسی در 1325 هَ . ق . در اصفهان .
- انجمن ملی ولایتی گیلان ؛ به مدیریت دبیرالممالک در 1325 هَ . ق . در رشت .
- انجمن ولایتی یزد؛ (هفتگی ) به مدیریت محمد صادقی قمی در 1328 هَ . ق . در یزد.
- اندیاندانس پرس ؛ (هفتگی ) به مدیریت دکترحسین کحال در 1328 هَ . ق . بفرانسه در تهران .
- اندیشه ؛ (ماهانه ) به مدیریت علی شهیدزاده گودرزی در 1315 هَ . ش . در تهران .
- انسانیت ؛ از طرف انجمن انسانیت در 1325 هَ . ق . در تهران .
- انصاف ؛ به مدیریت سیداسماعیل سلطان المداحین کرمانشاهی در 1326 هَ . ق . در طهران .
- انعکاس ؛بصاحب امتیازی دکتر بهرامی در 1341 هَ . ق . در تهران .
- انقلاب سرخ ؛ در 1338 هَ . ق . به مدیریت دره در رشت .
- انوشیروان ؛ به مدیریت دکتر ماشوریان بسال 1310 هَ . ش . بفرانسه و فارسی در تهران .
- انیس ؛ به مدیریت محمدهاشم پردیس و 1314 هَ .ش . نهمین سال انتشار آن در افغانستان به فارسی بوده است .
- اوریزن ؛ بزبان ارمنی بسال 1338 هَ . ق . در تهران .
- اوقات ؛ به مدیریت مترجم السلطنه شیخ بهائی بسال 1309 هَ . ش . در تهران .
- آهنگ ؛ (هفتگی ) به مدیریت میرزا حسین خان ابصری بسال 1302 هَ . ش . در تهران .
- ایران ؛ روزنامه ٔ قدیمی رسمی که از طرف وزارت انطباعات بسال 1288 هَ . ق . در طهران نشرشده و مراحل مختلفی پیموده است .
- ایران ؛ مجله ای که هر دو یا سه ماه یکبار از طرف کلوپ بین المللی به مدیریت نصراﷲ فلسفی از سال 1302 هَ . ش . در تهران منتشرشد.
- ایران آزاد؛ به مدیریت سیدابراهیم ضیاء الواعظین بسال 1300 هَ. ش . در تهران .
- ایران امروز؛ به مدیریت شیخ یحیی کاشانی بسال 1332 هَ . ق . در تهران .
- ایران امروز؛ به مدیریت میرزاعلی خان سهیل بسال 1340 هَ . ق . در تهران .
- ایران امروز؛ به مدیریت محمدحجازی بسال 1317 هَ . ش . و انتشار آن بطور نامرتب ، در تهران .
- ایران باستان ؛ به مدیریت سیف آزاد بسال 1311 هَ . ش . در تهران ،هفتگی .
ایران جدید؛ امتیاز آن به مدیریت میرزامحمدباقر برای شیراز در 1304 هَ . ش . تصویب شده .
- ایران تازه ؛ (هفته ای دوبار) در سال 1298 هَ . ش . در تهران .
- ایران جوان ؛ (مجله ) بوسیله ٔ کانون ایران جوان بسال 1338 هَ . ق . در تهران .
- ایران جوان ؛ به مدیریت محمد تنکابنی بسال 1305 هَ . ش . هفتگی ، در تهران .
- ایران زمین ؛ (هفتگی ) امتیاز آن به مدیریت میرزاموسی خان دولت برای تهران بسال 1306 هَ . ش . تصویب شده است .
-ایران سلطانی ؛ تحت نظر میرزا محمد ندیم السلطان (وزیر انطباعات ) بسال 1321 هَ . ق . در تهران .
- ایران شهر؛ به مدیریت حسین کاظم زاده بسال 1340 هَ . ق . در برلن . به فارسی نشر شده .
- ایرانشهر؛ بسال 1332 هَ . ق . به فارسی و فرانسه در پاریس .
- ایران کبیر؛ به مدیریت گریگوریقیگیان بسال 1307 هَ . ش . در رشت .
- ایران کنونی ؛ به مدیریت گریگوریقیگیان بسال 1313 هَ . ش . به فارسی و روسی در تهران .
- ایران کهن ؛ (هفتگی ) بسال 1310 هَ . ش . درتهران .
- ایران لیک ؛ (ماهانه ) بسال 1932 م . از طرف انجمن ایران لیک دربمبئی .
- ایران مصور؛ (هر پانزده روز) بسال 1313 هَ . ق . در طهران .
- ایران نو؛ به مدیریت سیدمحمود شبستری آذربایجانی ابوالضیاء بسال 1327 هَ . ق . (اولین روزنامه ای که بقطع بزرگ نشرشده ) در تهران .
- ایران نوین ؛ به مدیریت سید محمد افجه بسال 1329 هَ . ق . در تهران .
- ایران اراود؛ بسال 1297 هَ . ش . بزبان ارمنی در تهران .
- ایرانی اشخادواور؛ بزبان ارمنی بسال 1299 هَ . ش . در تهران .
- آیق ؛ (به معنی طلوع ) بسال 1912 م . بزبان ارمنی در تبریز.
-آینده ؛ به مدیریت دکتر افشار بسال 1304 هَ . ش . ماهانه در تهران .
- آینده ٔ ایران ؛ به مدیریت جمال عادل خلعت بری در سال 1307 هَ . ش . هفتگی ، در تهران .
- ایوان مداین ؛ (ماهانه ) بسال 1309 هَ. ش . در تهران .
- بریدشمال ؛ (هفتگی ) به مدیریت بابا معصوم زاده در 1340 هَ. ق . درخوی .
- بستان ؛ به مدیریت حسین سراجی در 1305 هَ . ش . هفتگی ، در اصفهان .
- بشارت ؛ به مدیریت شیخ محمدعلی مدیر مدرسه ٔ مظفری در 1324 هَ . ق . در مشهد.
- بصیرت ؛ (هفتگی ) در سال 1325هَ . ق . در تهران .
- بلاغ ؛ (ماهانه ) به مدیریت نصرت اﷲ در 1346 هَ . ق . در تهران .
- بلدالامین ؛ (هفتگی ) به مدیریت میرزا محمد صادق در 1328 هَ . ق . درمشهد.
- بلدیه ؛ به مدیریت مرتضی موسوی و میرزا ابوالقاسم همدانی در 1325 هَ . ق . در طهران .
- بلدیه ؛ (هفتگی ) به مدیریت احمدمیرزا در 1327 هَ . ق . در تبریز.
- بلدیه ؛ (مجله ) به مدیریت نادرمیرزا در 1337 هَ . ق . در رشت .
- بلدیه ؛ (پانزده روزه ) از طرف اداره ٔ نشریات بلدیه در 1300 هَ . ش . در تهران .
- بلدیه ٔ اصفهان ؛ به مدیریت میرزا عباس خان چهارمحالی و میرزا احمدخان چهارمحالی در 1325 هَ . ق . در اصفهان .
- بلدیه ٔ اصفهان ؛ به مدیریت محمدعلی مکرم در 1309 هَ . ش . ماهانه در اصفهان .
- بنی هاشمی ؛ به مدیریت ش .ح . بنی هاشمی در 1342 هَ . ق . هفتگی ، در تهران .
- بوبوخ ؛ (هفتگی ) به مدیریت هایک کاراکاش بزبان ارمنی در 1298 هَ . ش . در تهران .
- بوستان ؛(هفتگی ) به مدیریت مجعدالعلی بوستان در 1343 هَ . ق . در مشهد.
- بوقلمون ؛ به مدیریت غنی زاده در 1327 هَ . ق . در تبریز.
- بهار؛ ابتدا به مدیریت یوسف اعتصام الملک و بعد به مدیریت مدبرالممالک در 1328 هَ . ق . ماهانه ، در تهران .
- بهار؛ به مدیریت آقاشیخ احمد ابتدا هفتگی و بعد یومیه در 1296 هَ . ش . در مشهد.
- بهار ایران ؛ به مدیریت محمدحسن مجاهد در 1309 هَ . ش . هفتگی ، در شیراز.
- بهار دلکش ؛ (هفتگی ) به مدیریت حسین تقی زاده در 1342 هَ . ق . در طهران .
-بهارستان ؛ به مدیریت آقای نوبخت در 1298 هَ . ش . در ابتدا در شیراز و بعد در طهران .
- بهار شرق ؛ در 1303 هَ . ش . هفتگی ، در مشهد.
- بهبهان ؛ امتیاز آن به مدیریت سیدامان اﷲ مقیم بهبهان در 1304 هَ . ش . از تصویب شورایعالی فرهنگ گذشته است .
- بهلول ؛ ابتدا به مدیریت شیخ علی عراقی و بعد اسداﷲخان پارسی و از شماره ٔ 11 ببعد به مدیریت شیخ حسن ، 1329 هَ . ق . هفتگی ، در طهران .
- بیان حقیقت ؛ (مجله ) به مدیریت میرزا حسینخان دیانت (معاون دیوان ) در 1343 هَ . ق . در شیراز.
- بیان واقع؛ در 1305 هَ . ش . هفتگی در طهران .
- بیدار؛ به مدیریت عباس خلیلی در 1301 هَ . ش . چند شماره بجای اقدام در طهران .
- بیدار؛ در 1305 هَ . ش . در مزار شریف افغان .
- بیداری ؛ به مدیریت فتح الممالک در 1325 هَ . ق . در طهران .
- بیداری ؛ به مدیریت ح ، جودت در 1299 هَ . ش . سه بار در رشت .
- بیداری ؛ (مجله ) به مدیریت سید محمدهاشمی در 1302 هَ . ش . در کرمان .
- بیستون ؛ (مجله ) به مدیریت صدیق دفتر در 1325 هَ . ق . در کرمانشاه .
- بیضاء؛در 1327 هَ . ق . در بروجرد.
- بیطاری ؛ (پانزده روزه ) به مدیریت مرتضی در 1334 هَ . ق . در طهران .
- بیطرف ؛ به مدیریت حسین خان به فارسی و فرانسه در 1322 هَ . ق . در طهران .
- بین النهرین ؛ (هفتگی ) در 1302 هَ . ش . در طهران .
- پارس ؛ (پانزده روزه ) به مدیریت لاهوتی و جلال انسی در 1329 هَ . ق . به فرانسه و فارسی در استانبول .
- پارس قدیم ؛ (مجله ) به مدیریت حسین مجاهد در 1321 هَ . ش . در طهران .
- باختر؛ (مجله ) صاحب امتیاز نصراﷲ سیف پورفاطمی و مدیر امیرقلی امینی بسال 1312 هَ . ش . در اصفهان .
- باختر؛ (ابتدا هفتگی ) به مدیریت سیف پور بسال 1314 هَ . ش . در اصفهان .
- باران ؛ (هر پانزده روزه ) بسال 1301 هَ . ش . در طهران .
- بارسکاهای ؛ بسال 1306 هَ . ش . بزبان ارمنی در طهران .
- بازپرس ؛ بسال 1304 هَ . ش . در قزوین .
- باغ و بوستان ؛ (ماهانه ) بسال 1310 هَ . ش . در طهران .
- بامداد؛ (هفتگی ) به مدیریت غلامعلی خان قاجار در 1325 هَ . ق . در طهران .
- بامداد روشن ؛ به مدیریت محمدعلیخان خراسانی در 1323 هَ . ق . در طهران .
- بانک ملی ؛ (ابتدا هر سه ماه یکبار) از طرف بانک ملی در 1312 هَ . ش . در طهران .
- بانور؛ به مدیریت پرواند موسسیان در 1304 هَ . ق . در طهران .
- بایکار؛ (هر پانزده روز)، بزبان ارمنی در 19 - 1918 م . در تبریز.
- بحرخزر؛ بسال 1301 هَ . ش . در رشت ، هفتگی .
- بخارای شریف ؛ به مدیریت م . جلال یوسف زاده در 1320 هَ . ق . در بخارای جدید.
- بدر؛ (هفتگی ) به مدیریت ح . سبک پیما بسال 1239 هَ . ق . در طهران .
- بدرمنیر؛ به مدیریت سیدجلال بدری در 1298 هَ . ش . هفتگی ، در انزلی .
- برجیس ؛ (هر پانزده روز) به مدیریت مصورالسلطان ارژنگ در 1338 هَ . ق . در تبریز.
- برزگر؛ (مجله ) امتیاز آن به مدیریت ابوالقاسم ذوالریاستین در 1306 هَ . ش . تصویب شده .
- برق ؛ به مدیریت سیدضیاء طباطبائی در 1328 هَ . ق . در طهران .
- برگ سبز؛ به مدیریت فضل اﷲ شیخ الاسلام زاده در 1326 هَ . ق . در اردبیل هر پانزده روز.
- پارسنامه ؛ به مدیریت حسام الدین پازارگاد در 1304 هَ . ش .در شیراز.
- پارسی ؛ در 1294 هَ . ش . هر پانزده روز یکبار در طهران .
- پازارگارد؛ (ماهانه ) به مدیریت بهاءالدین حسام زاده در 1305 هَ . ش . در شیراز.
- پایتخت ؛ (هفتگی ) در سال 1329 هَ . ق . در طهران .
- پاینده ؛ (هفتگی ) در 1311 هَ . ش . در طهران .
- پرتو؛ (هفتگی ) به مدیریت محمد علیخان واله خراسانی در 1301 هَ . ش .
- پرچم آزادی ؛ به مدیریت میرزا محمودخان شیرازی در 1305 هَ . ش . در شیراز.
- پرساد؛ امتیاز آن به مدیریت کی استوان در 1303 هَ . ش . تصویب شده .
- پرو؛ (هفتگی ) به مدیریت میرزا حیدر ملقب به مظهر در 1346 هَ . ق . در کرمانشاه .
- پروانه ؛ (هفتگی ) به صاحب امتیازی و مدیریت حسن مؤمن زاده و وحید در 1238 هَ . ش . در اصفهان .
- پروانه ؛ به مدیریت سیدحسین میرسعید در1332 هَ . ق . در تهران .
- پروانه ؛ به مدیریت مؤید الشریعه گیلانی در 1333 هَ . ق . در طهران .
- پرورش ؛ مدیر میرزاعلی محمد پرورش در 1318 هَ . ق . در قاهره به فارسی .
- پرورش ؛ به مدیریت احمد مدنی در 1302 هَ . ش . در رشت هفتگی .
- پرورش ؛ امتیاز آن در 1305 هَ . ش . بنام مرتضی فرهودی برای قزوین تصویب شده است .
- پروین ؛ (پانزده روزه )به مدیریت س .ع . خلخالی در 1333 هَ . ق . در طهران .
- پروین خمسه ؛ به مدیریت عیسی خان قانون خواه در 1309 هَ . ش . در زنجان .
-پژوهش ؛ به مدیریت ابوالقاسم خان کحال در 1301 هَ . ش . درطهران .
- پست و تلگراف ؛ (مجله ) به مدیریت میرمحم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ