ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرنبة

لغت‌نامه دهخدا

جرنبة.[ ج َ رَم ْ ب َ ] (ع ص ، اِ) گروه غلاظ و شداد از سرخ پوستان . (از متن اللغة). || بسیار و نون آن زاید است . (از منتهی الارب ) (از ذیل اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ