ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جذب

لغت‌نامه دهخدا

جذب . [ ] (اِخ ) شهرکی است بشام ، خرم و آبادان وخرد و با کشت بسیار و آبهای روان . (حدود العالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ