ترجمه مقاله

جحدری

لغت‌نامه دهخدا

جحدری . [ ج َ دَ ] (اِخ ) کامل بن طلحة بصری ، مکنی به ابویحیی به این اسم مشهور است . او در بغداد سکونت داشت و از مالک و لیث بن سعد روایت میکرد و حنبل بن اسحاق از او روایت میکند. وی در حدیث نرمش دارد. او به سال 231 هَ . ق . و به روایتی 232 درگذشت . (از اللباب فی تهذیب الانساب ). این نام منسوب به جحدر، ربیعةبن ضبیعةبن قیس است . رجوع به لباب الانساب و جحدر شود.
ترجمه مقاله