ترجمه مقاله

جحدری

لغت‌نامه دهخدا

جحدری . [ ج َ دَ ] (اِخ ) مالک بن مسمع. از علما یا اشراف بصره و منسوب به جحدر، ربیعةبن ضبیعةبن قیس ... است . رجوع به لباب الانساب شود.
ترجمه مقاله