ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جایگاه نشست

لغت‌نامه دهخدا

جایگاه نشست . [ هَِ ن ِ ش َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نشستن گاه . تخت . سریر. کرسی . صندلی :
از آن پس شهنشاه یزدان پرست
بخاک آمد از جایگاه نشست .

فردوسی .


کمر بسته و گرز شاهان بدست
بیاراسته جایگاه نشست .

فردوسی .


بکش کرده دست و سرافکنده پست
همی رفت تا جایگاه نشست .

فردوسی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ