ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جان پاش

لغت‌نامه دهخدا

جان پاش . [ جام ْ ] (نف مرکب ) جان پاشنده . تلف کننده ٔ جان . جان نثار کننده :
سالها شد تا دل جانپاش ازرق پوش من
معتکف وار اندر آن زلف سیه دارد وطن .

خاقانی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ