ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جانی

لغت‌نامه دهخدا

جانی . (اِخ ) مؤلف آتشکده ٔ آذر درباره ٔ وی چنین آرد: علی قلیخان لگزی در تذکره ٔ خود این شعر را به اسم او نوشته است :
اگر بیار من از من کسی دعا برساند
دعا کنم که خدایش بمدعا برساند.

(از تذکره ٔ آتشکده ٔ آذر ص 11).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ