ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جابیز

لغت‌نامه دهخدا

جابیز. (اِ) کمند باشد و عرب مقود خواند. (ملحقات برهان ). || مفسد و غماز. (ملحقات برهان ). کلمه ای است جعلی (منحوت )،بمعنی دلال میان مرد و زن ، دشنامی است شبیه بجاکش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ