ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثیودورس

لغت‌نامه دهخدا

ثیودورس . [ رُ ] (اِخ ) یکی از ریاضیون و مهندسین یونانی بعد از بطلمیوس . او در اسکندریه مقیم بود. او راست : کتاب ُالاُکر، در سه مقاله . کتاب المساکن ، یک مقاله . کتاب اللیل و النهار، دو مقاله . (ابن الندیم ). و ظاهراً این نام صورتی محرف از ثاوذوسیوس است . رجوع به ثاوذوسیوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ