ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثیادورس

لغت‌نامه دهخدا

ثیادورس . (اِخ ) یکی از ناقلین نصاری به عربی . او راست : ترجمه ٔ انالوطیقای اولی از ارسطو و گویندآنرا به حنین عرضه داشت و حنین آنرا اصلاح کرد. (ابن الندیم ). نام او را ثیاذورس نیز آورده اند. (قفطی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ