ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثیادورس

لغت‌نامه دهخدا

ثیادورس . (اِخ ) انطاکی . دکترلکلرک در تاریخ طب عرب بنقل از ابن العبری آورده است ثیادورس نصرانی یعقوبی بود که در انطاکیه سریانی و لاتینی آموخت و به تحصیل علوم کوشید و کرتی بموصل آمد و بمحضر درس کمال الدین بن یونس باستفادت پرداخت سپس به انطاکیه بازگشت چون دانست که علوم وی ناقص است بار دوم بموصل عزیمت کرد و بعد به بغداد شد و مطالعات طبی خویش را کامل ساخت و چندی به خدمت سلطان علاءالدین پیوست و بعد به دربارقسطنطین ملک ارمنستان رفت لیکن او طالب مقامی بالاتربود تا آنکه با سفیری از فردریک دوم دیدار کرد و بتوسط او نزد فردریک شتافت و فردریک او را گرامی داشت و مورد اعزاز و تکریم قرار داد چون چندی بخت و اقبال با او مساعد شد هوای یار و دیارش بر سر افتاد و بی خبر بخلاف میل حامی خویش راه دریا پیش گرفت اتفاقاً کشتی او را به بندری افکند که هم در قلمرو فردریک بودثیادورس دانست که باید با فردریک بار دیگر دیدار کند و از ترس خویشتن را به زهر بکشت . (نقل باختصار).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ