ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثمر

لغت‌نامه دهخدا

ثمر. [ ث َ ] (ع مص ) میوه آوردن درخت . || پخته شدن میوه . رسیدن میوه . || ثمر مردی ؛ بسیار مال شدن او. || ثمر غنم را؛ گرد کردن برای گوسفندان درختان را (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ