ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثمر

لغت‌نامه دهخدا

ثمر. [ ث َ م ِ ] (ع ص ) بسیار: مال ثمر؛ مالی بسیار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ