ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثمرةالفؤاد

لغت‌نامه دهخدا

ثمرةالفؤاد. [ ث َ م َ رَتُل ْ ف ُ آ ] (ع اِ مرکب ) به لغت مصری شاه بلوط است وبعضی بلادر را نامند. || مجازاً، فرزند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ