ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثمرةالسدر

لغت‌نامه دهخدا

ثمرةالسدر. [ ث َ م َ رَ تس ْ س ِ ] (ع اِ مرکب ) نبق است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ