ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثفال

لغت‌نامه دهخدا

ثفال . [ ث َ ] (ع اِ) سنگ زیرین آسیا. || ابریق . || سفره ای که زیر دستاس باز افکنند. آسیاروب . ج ، أثفلة.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ