ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثفال

لغت‌نامه دهخدا

ثفال . [ ث ُ ] (ع اِ) سنگ زیرین آسیا. سنگ زیرین دستاس .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ