ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثافی

لغت‌نامه دهخدا

ثافی . (ع ص ) نعت فاعلی از ثفاء.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ