ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیماری

لغت‌نامه دهخدا

تیماری . (ص نسبی ) هر کس از جانب دولت به توجه اطفال یتیم و بی کس و اعانت مردمان عاجز باشد آن را تیماری گویند یا تیمارخوار. (انجمن آرا) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ