ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیماری

لغت‌نامه دهخدا

تیماری .(حامص ) گرفتگی . اندوهگینی . مقابل شادی :
همه رنجی و تیماری سرآید
ز تخم صابری شادی برآید.

(ویس و رامین ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ