ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیره ٔ پشت

لغت‌نامه دهخدا

تیره ٔ پشت . [ رَ / رِ ی ِ پ ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) این کلمه را فرهنگستان ایران به جای ستون فقرات پذیرفته است . رجوع به واژه های نو فرهنگستان ایران و تیره در همین لغت نامه و کالبدشناسی هنری ص 187 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ