ترجمه مقاله

تیرآهن

لغت‌نامه دهخدا

تیرآهن . [ هََ ] (اِمرکب ) ستونهائی از آهن که امروز بجای الوار و ستونهای چوبی در ساختمانها بکار برند استحکام بیشتر را.
ترجمه مقاله