ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیادورس

لغت‌نامه دهخدا

تیادورس .(اِخ ) طبیب نصرانی و معاصر شاپور ذوالاکتاف که شاپورو بقولی بهرام گور برای او در شهر او کلیساها ساخت و از کتب او که به عربی نقل شد یکی کنّاش تیادورس است . (ابن الندیم از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به عیون الانباء ص 308 و تاریخ اطبای لکلرک ص 24 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ