ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تگژدانه

لغت‌نامه دهخدا

تگژدانه . [ ت َ گ َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) غلاف دانه ٔ انگور. (شرفنامه ٔ منیری ). غلاف دانه . (آنندراج ). رجوع به تکژدان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ