ترجمه مقاله

تکروی

لغت‌نامه دهخدا

تکروی . [ ت َ رَ ] (حامص مرکب ) عمل تکرو. و رجوع به تکرو شود.
ترجمه مقاله