ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توقیفگاه

لغت‌نامه دهخدا

توقیفگاه . [ ت َ / تُو ] (اِ مرکب ) زندان . فرهنگستان ایران «بازداشتگاه » را به جای این کلمه پذیرفته است . رجوع به واژه های نو فرهنگستان ایران شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ