ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توراکینا

لغت‌نامه دهخدا

توراکینا. (اِخ ) ...خاتون . زوجه ٔ اوکتای بن چنگیزخان و مادر کیوک خان است که پس از اوکتای قاآن چندی به جای شوهر حکم راند. رجوع به تاریخ جهانگشا ج 1 ص 34، 195، 200، 203 و 206 و ج 2 ص 241، 243، 244 و 247 و حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 55 و 56 و تاریخ مغول اقبال شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ