ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تن آسایش

لغت‌نامه دهخدا

تن آسایش . [ ت َ ی ِ ] (اِ مرکب ) راحت . استراحت . آسایش تن . آسودگی تن . تن آسائی :
که تمکین اورنگ شاهی ازوست
تن آسایش مرغ و ماهی ازوست .

حافظ.


رجوع به تن و تن آسائی و تن آسانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ