ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمرکز

لغت‌نامه دهخدا

تمرکز. [ ت َ م َ ک ُ ] (ع مص ) مصدر برساخته است از مرکز: تمرکز قوا. تمرکز عائدات . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در تداول امروز بمعنی فراهم آمدن و فراهم کردن استعمال شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ