ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تماری

لغت‌نامه دهخدا

تماری . [ ت َ ] (ع مص ) به شک شدن . (زوزنی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). شک نمودن در چیزی . (آنندراج ) (از اقرب الموارد). || با یکدیگر ستهیدن . (زوزنی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (دهار).همدیگر خصومت نمودن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). باهم جدال کردن . (آنندراج ). تجادل . (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ