ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تقرئة

لغت‌نامه دهخدا

تقرئة. [ت َ رِ ءَ ] (ع مص ) بند کردن زن جهت استبراء تا انقضای عده ٔ او. (از اقرب الموارد). رجوع به تقری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ